( အမဲသားမျှင်) အထုပ် ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

ထုပ်
1,000 Ks